องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

อีเมลกลาง
Web mail
อบต.ค้อใต้

สถิติ sitemap
วันนี้ 1235
เดือนนี้11,051
ทั้งหมด326,542

camera_alt ภาพกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 19 -23 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ออกรับซื้อขยะประจำเดือนธันวาคมตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้ ณ ศาลาประชาคม ม.1 - ม.10
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ มอบเงินกองทุน อปพร. ให้แก่ทายาท นายพุทธา จันทะแพน สมาชิกกองทุน อปพร. ม.9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านขาม-หนองแค วันที่ 29 กันยายน 2565
โครงการส่งเสริมอาชีพตัดผม ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ หอประชุม อบต.ค้อใต้
โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล :กิจกรรม การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ บ้านค้อใต้ หมู่ที่ 1
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview18
สรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview10
สรุปข้อมูลที่ได้รับจากระบบการรับฟังข้อร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview8
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปี (พ.ศ. 2561-2565) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview7
การรายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview7
การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview6

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview219
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview251
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview262
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview390
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview397

thumb_up Page Facebook
page facebook องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายสุขุม สิงห์เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 091-8643986
(นายสุขุม สิงห์เสนา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 091-8643986
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
01/02/2566
01/02/2566
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กสธ.
31/01/2566
01/02/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
สน.คท.
01/02/2566
01/02/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
01/02/2566
01/02/2566
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
สน.คท.
30/01/2566
01/02/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
กพร.
01/02/2566
01/02/2566
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ