info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 130
group ฝ่ายบริหาร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
group ฝ่ายสภา
(หมดวาระ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 0
(หมดวาระ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 0
(หมดวาระ)
รองประธานสภา อบต.ค้อใต้
โทร : 0
(หมดวาระ)
รองประธานสภา อบต.ค้อใต้
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.1
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.1

โทร : 0
(หมาดวาระ)
ส.อบต.ม.2
โทร : 0
(หมาดวาระ)
ส.อบต.ม.2

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.3
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.3

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.4
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.4

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.5
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.5

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.6
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.6

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.7
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.7

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.8
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.8

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.9
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.9

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.10
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.10

โทร : 0
group ผู้บริหารฝ่ายประจำ
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 086-5416652
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 086-5416652
(นางสาวพรรทิ ระหูภา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้
โทร : 087-2288182
(นางสาวพรรทิ ระหูภา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้

โทร : 087-2288182
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-5416652
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 086-5416652
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 081-8716793
(นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ค้อใต้
โทร : 065-0538909
(นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ค้อใต้

โทร : 065-0538909
(นางสาวโสภิตา ศรีสุดา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ค้อใต้
โทร : 081-9748162
(นางสาวโสภิตา ศรีสุดา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ค้อใต้

โทร : 081-9748162
group สำนักงานปลัดอบต-ค้อใต้
(นางสาวพรรทิ ระหูภา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้
โทร : 087-2288182
(นางสาวพรรทิ ระหูภา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้
โทร : 087-2288182
(นางรวินท์นิภา ฉัตรวิไลลักษณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-7011757
(นางรวินท์นิภา ฉัตรวิไลลักษณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-7011757
(นางสาวอุไลวรรณ พันธุวงศา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 084-7280251
(นางสาวอุไลวรรณ พันธุวงศา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 084-7280251
(ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ต้นสวรรค์)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 093-3195171
(ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ต้นสวรรค์)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 093-3195171
(นายสมัคร ประชานันท์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 093-3200231
(นายสมัคร ประชานันท์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 093-3200231
(นางสาวกิตติพร อุบลครุฑ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-0847519
(นางสาวกิตติพร อุบลครุฑ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-0847519
(นายระพีพัฒน์ คำทะเนตร)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 062-5698548
(นายระพีพัฒน์ คำทะเนตร)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 062-5698548
(นายอาทร ทิพเนตร)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 084-7552122
(นายอาทร ทิพเนตร)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 084-7552122
(นายชาติสยาม อินสาทร)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 093-4166282
(นายชาติสยาม อินสาทร)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 093-4166282
(นายอากาศ จันทะกิจ)
คนตกแต่งสวน
โทร : 088-7403345
(นายอากาศ จันทะกิจ)
คนตกแต่งสวน
โทร : 088-7403345
(นางลำปาง ศรีพันธ์)
นักการ-ภารโรง
โทร : 087-9541698
(นางลำปาง ศรีพันธ์)
นักการ-ภารโรง
โทร : 087-9541698
(นายวีระสิทธิ์ สีหาบรรดิษฐ์)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 083-3333565
(นายวีระสิทธิ์ สีหาบรรดิษฐ์)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 083-3333565
group กองคลัง
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-5416652
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-5416652
(นางสาวหทัยชนก พันธ์วงศา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 085-0122482
(นางสาวหทัยชนก พันธ์วงศา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 085-0122482
(นางสาวนิชานาถ ขันอาสา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 082-8931552
(นางสาวนิชานาถ ขันอาสา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 082-8931552
(นายคุณานนท์ คุณวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 081-5921086
(นายคุณานนท์ คุณวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 081-5921086
(นายมีสิน พรมผัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 095-3859316
(นายมีสิน พรมผัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 095-3859316
(นางสาวศิริวรรณ ปานชะเล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 098-4384665
(นางสาวศิริวรรณ ปานชะเล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 098-4384665
นางสาวสุภาพร ชุติกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 089-7694007
นางสาวสุภาพร ชุติกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 089-7694007
group กองช่าง
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-8716793
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นางสกลวรรณ มะโนวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 085-2519030
(นางสกลวรรณ มะโนวรรณ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 085-2519030
(นายปกรณ์ สิงห์เสนา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 092-8859616
(นายปกรณ์ สิงห์เสนา)
ผู้ช่วยช่างโยธา
โทร : 092-8859616
(นายเจษฎา จงใจสู้)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 093-4910019
(นายเจษฎา จงใจสู้)
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 093-4910019
(นายอนุชิต สิงห์ชัย)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 081-7696846
(นายอนุชิต สิงห์ชัย)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 081-7696846
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ค้อใต้
โทร : 065-0538909
(นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ค้อใต้
โทร : 065-0538909
(นายจักรพล นุ่นสวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-5632871
(นายจักรพล นุ่นสวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-5632871
(นางสาวชนัสถ์นันท์ สาไพรวัน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-5409456
(นางสาวชนัสถ์นันท์ สาไพรวัน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-5409456
(ว่าง)
ครู ระดับ ปฏิบัติการ
(ว่าง)
ครู ระดับ ปฏิบัติการ
(นางวงเดือน ธิสาไชย)
ครูชำนาญการ
โทร : 081-0546098
(นางวงเดือน ธิสาไชย)
ครูชำนาญการ
โทร : 081-0546098
(นางพัชรินทร์ ตุ้มทอง)
ครู
โทร : 087-0077082
(นางพัชรินทร์ ตุ้มทอง)
ครู
โทร : 087-0077082
(นางสาวกนกอร จำใบ)
ครู
โทร : 088-3026972
(นางสาวกนกอร จำใบ)
ครู
โทร : 088-3026972
(นางชรินทิพย์ รักษากุมาร)
ครู
โทร : 082-8441932
(นางชรินทิพย์ รักษากุมาร)
ครู
โทร : 082-8441932
(นางจีระนันท์ ดุลยะลา)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-5104877
(นางจีระนันท์ ดุลยะลา)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-5104877
(นางชลาลัย นาคราช)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-3813527
(นางชลาลัย นาคราช)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-3813527
(นางณิชาภัทร หาริตะวัน)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-8624491
(นางณิชาภัทร หาริตะวัน)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-8624491
(นางนิภาพร ใบภักดี)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-2249370
(นางนิภาพร ใบภักดี)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-2249370
group กองสวัสดิการสังคม
(นางสาวโสภิตา ศรีสุดา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ค้อใต้
โทร : 081-9748162
(นางสาวโสภิตา ศรีสุดา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ค้อใต้
โทร : 081-9748162
(นายจารุกิตติ์ ผาอินทร์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-3271256
(นายจารุกิตติ์ ผาอินทร์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 083-3271256
(นางวัชราภรณ์ สวัสดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 061-5065858
(นางวัชราภรณ์ สวัสดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
โทร : 061-5065858
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793