messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
check_circle ประวัติความเป็นมา
เหตุที่ได้ชื่อว่า ค้อใต้
เหตุที่ชื่อว่าค้อใต้ เพราะมีพื้นที่ป่า ชาวบ้านทำการเพาะปลูกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบลุ่ม มีต้นตะคร้อใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ จึงให้ชื่อว่า บ้านค้อใต้ บรรพบุรุษผู้คนดั้งเดิม อพยพมาจากจังหวัดสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี มาอยู่ตามทุ่งนา อาศัยหนองคูบะกลาง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำ พืชพันธุ์ ปลา ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ผู้ปกครองคนแรก คือ หลวงหาญธงชัย เดิมเป็นตำบลที่มีประชากรหนาแน่นจนต้องขยับขยายบ้านเรือนออกไปอยู่ตามหัวไร่ปลายนา และกลายเป็นหมู่บ้านจำนวนมาก มีขนาดตำบลที่ใหญ่ ทำให้การปกครองไม่ทั่วถึง ประกอบกับการคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ไปมาหาสู่กันด้วยความอยากลำบาก และไม่มีการสื่อสารที่สะดวก จึงมีการขอแบ่งแยกตำบลออกจากตำบลค้อใต้ ประกอบด้วย ตำบลบงใต้ ตำบลหนองหลวง ตำบลบงเหนือ