info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 161
check_circle ประวัติความเป็นมา
เหตุที่ได้ชื่อว่า ค้อใต้
เหตุที่ชื่อว่าค้อใต้ เพราะมีพื้นที่ป่า ชาวบ้านทำการเพาะปลูกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบลุ่ม มีต้นตะคร้อใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ จึงให้ชื่อว่า บ้านค้อใต้ บรรพบุรุษผู้คนดั้งเดิม อพยพมาจากจังหวัดสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี มาอยู่ตามทุ่งนา อาศัยหนองคูบะกลาง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำ พืชพันธุ์ ปลา ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ผู้ปกครองคนแรก คือ หลวงหาญธงชัย เดิมเป็นตำบลที่มีประชากรหนาแน่นจนต้องขยับขยายบ้านเรือนออกไปอยู่ตามหัวไร่ปลายนา และกลายเป็นหมู่บ้านจำนวนมาก มีขนาดตำบลที่ใหญ่ ทำให้การปกครองไม่ทั่วถึง ประกอบกับการคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ไปมาหาสู่กันด้วยความอยากลำบาก และไม่มีการสื่อสารที่สะดวก จึงมีการขอแบ่งแยกตำบลออกจากตำบลค้อใต้ ประกอบด้วย ตำบลบงใต้ ตำบลหนองหลวง ตำบลบงเหนือ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793