info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 128
เดือนนี้ 9,243
เดือนที่แล้ว 13,988
ทั้งหมด 57,440

info_outline พันธกิจ
พันธกิจ
  1. บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. สร้างชุมชนเข้มแข็ง
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่
2. ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
3. ประชาชนมีสุภาพดีถ้วนหน้า
4. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน
7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองท้องถิ่นและความสามัคคีในชุมชน
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร
9. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
 
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254