องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
info_outline พันธกิจ
พันธกิจ
1. บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. สร้างชุมชนเข้มแข็ง จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ 2. ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 3. ประชาชนมีสุภาพดีถ้วนหน้า 4. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน 7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองท้องถิ่นและความสามัคคีในชุมชน 8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร 9. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา