info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67
info_outline พันธกิจ
พันธกิจ
1. บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. สร้างชุมชนเข้มแข็ง จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ 2. ก่อสร้างปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 3. ประชาชนมีสุภาพดีถ้วนหน้า 4. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 6. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน 7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองท้องถิ่นและความสามัคคีในชุมชน 8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร 9. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793