info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 151
ติดต่อหน่วยงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เลขที่ 447 ม.3 อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 โทรศัพท์ 042-704-738 โทรสาร 042-704-737 อีเมล์ : khotai2560@gmail.com เว็บไซต์ : www.khotai.go.th
แผนที่หน่วยงาน
เบอร์ติดต่อผู้บริหาร
นายชัยยงค์ สายมายา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โทร. 085-7395254 นางสุพัตรา ใบภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โทร. 081-8716793 นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โทร. 086-5416652 นางสาวพรรทิ ระหูภา หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้ โทร. 087-2288182 นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม ผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 094-2914656 ผู้อำนวยการกองคลัง -อัตราว่าง- นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 065-0538909 นางสาวโสภิตา ศรีสุดา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร. 081-9746182 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ค้อใต้ โทร. 087-2265577 หรือ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793