info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 147

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 สอบถามการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนได้ช่วงไหน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2564 ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ หลักฐานประกอบด้วย 1 บัตรประชาชน 2 ทะเบียนบ้าน 3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

(โดย:นางมาลา ศาลาแดง เขียนเมื่อ:15 มีนาคม 2564)

หากต้องการติดต่อราชการกับ อบต.ค้อใต้ สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า โดยระบุวันและเวลาที่สะดวกเข้ารับบริการ ได้หรือไม่

ท่านสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าโดยระบุวันและเวลาที่สะดวกเข้ารับบริการได้ โดยสามารถจองคิวผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckyDoBk5JB-DTyGZw5JGCVbk2PYcXFOEsm90_VXHIv_iBImg/viewform หากท่านไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่จองไว้ได้ ท่านสามารถทำการจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ใหม่ในวันถัดไป

(โดย:วันฟ้าใหม่ เขียนเมื่อ:02 ธันวาคม 2563)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793