info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68
volume_down ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชนประจำปี 2563

ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลค้อใต้ มอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ทายาท นางบุญเลี้ยง ทองนิล

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นาโมเดลตำบลค้อใต้ บ้านชุมพล หมู่ที่ 4

การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลค้อใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบฯ 2563

รางวัลชนะเลิศ "วอลเล่ย์บอลหญิง" ในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอสว่างแดนดิน

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลงานเด่น เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน วันที่ 20 กันยายน 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สาขา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

รางวัล อปท."ก่อการดี ลดเมาเพิ่มสุข" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

โครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง ระดับดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793