info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
group ฝ่ายสภา
(นายเอกสิทธิ์ จินดา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 099-7250691
(นายเอกสิทธิ์ จินดา)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 099-7250691
(นายสมปอง ดุลยะลา)
รองประธานสภา อบต.ค้อใต้
โทร : 093-3383989,061-0820
(นายสมปอง ดุลยะลา)
รองประธานสภา อบต.ค้อใต้
โทร : 093-3383989,061-0820
(นายวีระชาติ กันทะลือ)
ส.อบต.ม.1
โทร : 080-7423167,064-7941
(นายวีระชาติ กันทะลือ)
ส.อบต.ม.1

โทร : 080-7423167,064-7941
(นายวีรวัฒน์ สุขเสริม)
ส.อบต.ม.2
โทร : 095-6523367
(นายวีรวัฒน์ สุขเสริม)
ส.อบต.ม.2

โทร : 095-6523367
(นายอดุลย์ พันธ์วงศา)
ส.อบต.ม.2
โทร : 091-8613367
(นายอดุลย์ พันธ์วงศา)
ส.อบต.ม.2

โทร : 091-8613367
(นายชูชัย มูลเพ็ญ)
ส.อบต.ม.3
โทร : 065-2610039
(นายชูชัย มูลเพ็ญ)
ส.อบต.ม.3

โทร : 065-2610039
(นายสุจิน รักษากุมาร)
ส.อบต.ม.3
โทร : 093-5348077,093-5058
(นายสุจิน รักษากุมาร)
ส.อบต.ม.3

โทร : 093-5348077,093-5058
(นายจันทร์ ขันทะโคตร)
ส.อบต.ม.4
โทร : 081-0596445
(นายจันทร์ ขันทะโคตร)
ส.อบต.ม.4

โทร : 081-0596445
(นายถวิล รันวงศา)
ส.อบต.ม.4
โทร : 085-6832015,083-3414
(นายถวิล รันวงศา)
ส.อบต.ม.4

โทร : 085-6832015,083-3414
(นางกรรณิกา ธิมะสาร)
ส.อบต.ม.5
โทร : 085-7510306
(นางกรรณิกา ธิมะสาร)
ส.อบต.ม.5

โทร : 085-7510306
(นางสาววิไล ธิมะสาร)
ส.อบต.ม.5
โทร : 089-2767471
(นางสาววิไล ธิมะสาร)
ส.อบต.ม.5

โทร : 089-2767471
(นางอาระพร อินทรวิเศษ)
ส.อบต.ม.6
โทร : 082-1027750
(นางอาระพร อินทรวิเศษ)
ส.อบต.ม.6

โทร : 082-1027750
(นายประยูร ภูแข่งหมอก)
ส.อบต.ม.6
โทร : 083-1419408
(นายประยูร ภูแข่งหมอก)
ส.อบต.ม.6

โทร : 083-1419408
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำ)
ส.อบต.ม.7
โทร : 096-6806440
(นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำ)
ส.อบต.ม.7

โทร : 096-6806440
(นายปรีชา โทบุตร)
ส.อบต.ม.7
โทร : 098-6493301
(นายปรีชา โทบุตร)
ส.อบต.ม.7

โทร : 098-6493301
(นายสุรัส มูลเพ็ญ)
ส.อบต.ม.8
โทร : 088-3600816
(นายสุรัส มูลเพ็ญ)
ส.อบต.ม.8

โทร : 088-3600816
(นางทิวารัตน์ โสภาบุญ)
ส.อบต.ม.9
โทร : 091-3747548
(นางทิวารัตน์ โสภาบุญ)
ส.อบต.ม.9

โทร : 091-3747548
(นายสุบรรณ ชนะกิจ)
ส.อบต.ม.9
โทร : 089-9411297,081-0494
(นายสุบรรณ ชนะกิจ)
ส.อบต.ม.9

โทร : 089-9411297,081-0494
(นายบุญเฮียง ศรีจันทจร)
ส.อบต.ม.10
โทร : 086-2420545
(นายบุญเฮียง ศรีจันทจร)
ส.อบต.ม.10

โทร : 086-2420545
(นายสุธี สุเมผา)
ส.อบต.ม.10
โทร : 082-7439748
(นายสุธี สุเมผา)
ส.อบต.ม.10

โทร : 082-7439748
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254