info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 90
group ฝ่ายสภา
(หมดวาระ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 0
(หมดวาระ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 0
(หมดวาระ)
รองประธานสภา อบต.ค้อใต้
โทร : 0
(หมดวาระ)
รองประธานสภา อบต.ค้อใต้
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.1
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.1

โทร : 0
(หมาดวาระ)
ส.อบต.ม.2
โทร : 0
(หมาดวาระ)
ส.อบต.ม.2

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.3
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.3

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.4
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.4

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.5
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.5

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.6
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.6

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.7
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.7

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.8
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.8

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.9
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.9

โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.10
โทร : 0
(หมดวาระ)
ส.อบต.ม.10

โทร : 0
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793