info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104
group กองคลัง
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-5416652
(นางสาวอนันท์ อรัญปักษ์)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-5416652
(นางสาวหทัยชนก พันธ์วงศา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 085-0122482
(นางสาวหทัยชนก พันธ์วงศา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 085-0122482
(นางสาวนิชานาถ ขันอาสา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 082-8931552
(นางสาวนิชานาถ ขันอาสา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 082-8931552
(นายคุณานนท์ คุณวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 081-5921086
(นายคุณานนท์ คุณวงศ์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 081-5921086
(นายมีสิน พรมผัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 095-3859316
(นายมีสิน พรมผัน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 095-3859316
(นางสาวศิริวรรณ ปานชะเล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 098-4384665
(นางสาวศิริวรรณ ปานชะเล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 098-4384665
นางสาวสุภาพร ชุติกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 089-7694007
นางสาวสุภาพร ชุติกรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 089-7694007
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793