info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 184
group ฝ่ายบริหาร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายภูเวียง อุปัชฌาย์)
รองนายก อบต.ค้อใต้
โทร : 062-1054594
(นายภูเวียง อุปัชฌาย์)
รองนายก อบต.ค้อใต้
โทร : 062-1054594
(ร.ต.รำไพ รักษากุมาร)
รองนายก อบต.ค้อใต้
โทร : 081-2659492
(ร.ต.รำไพ รักษากุมาร)
รองนายก อบต.ค้อใต้
โทร : 081-2659492
(นางสาวปรางทาง ชาระวงศ์)
เลขานุการนาก อบต.ค้อใต้
โทร : 092-3708575
(นางสาวปรางทาง ชาระวงศ์)
เลขานุการนาก อบต.ค้อใต้
โทร : 092-3708575
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254
(นายชัยยงค์ สายมายา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 085-7395254