ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง