ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระแดง บ้านชุมพลหมู่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง