ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง