ชื่อเรื่อง : ซื้อหนังสือแบบเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง