ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์หมู่8 (ซอยบุญชูร่วมสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง