ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดการโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ : กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ จะดำเนินงาน โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ : กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุง เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุงล่วงหน้าและทันท่วงทีที่เกิดโรค ห้วงวันที่ 11-14 ,17-18 ,24-27 มิถุนายน 2567 และวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติในการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อรองรับการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้ประชาชนรับทราบ โดยทั่วกัน???????????? รายละเอียดตามแผ่นประชาสัมพันธ์ที่ส่งมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : zLiOTc0Sat43725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้