ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองแคสอง-บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง