info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 42
folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
folder การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

folder การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview61
insert_drive_file ประกาศ อบต.ค้อใต้ เรื่อง ฐานในการคำนวนและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview53

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793