info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 143
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ค้อใต้
โทร : 065-0538909
(นางสาวณัฏฐ์ชุดา วงศ์อนันท์)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ค้อใต้
โทร : 065-0538909
(นายจักรพล นุ่นสวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-5632871
(นายจักรพล นุ่นสวัสดิ์)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 088-5632871
(นางสาวชนัสถ์นันท์ สาไพรวัน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-5409456
(นางสาวชนัสถ์นันท์ สาไพรวัน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-5409456
(ว่าง)
ครู ระดับ ปฏิบัติการ
(ว่าง)
ครู ระดับ ปฏิบัติการ
(นางวงเดือน ธิสาไชย)
ครูชำนาญการ
โทร : 081-0546098
(นางวงเดือน ธิสาไชย)
ครูชำนาญการ
โทร : 081-0546098
(นางพัชรินทร์ ตุ้มทอง)
ครู
โทร : 087-0077082
(นางพัชรินทร์ ตุ้มทอง)
ครู
โทร : 087-0077082
(นางสาวกนกอร จำใบ)
ครู
โทร : 088-3026972
(นางสาวกนกอร จำใบ)
ครู
โทร : 088-3026972
(นางชรินทิพย์ รักษากุมาร)
ครู
โทร : 082-8441932
(นางชรินทิพย์ รักษากุมาร)
ครู
โทร : 082-8441932
(นางจีระนันท์ ดุลยะลา)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-5104877
(นางจีระนันท์ ดุลยะลา)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-5104877
(นางชลาลัย นาคราช)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-3813527
(นางชลาลัย นาคราช)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-3813527
(นางณิชาภัทร หาริตะวัน)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-8624491
(นางณิชาภัทร หาริตะวัน)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-8624491
(นางนิภาพร ใบภักดี)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-2249370
(นางนิภาพร ใบภักดี)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 086-2249370
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793