info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 163
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 มกราคม 2565 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ [17 มกราคม 2565]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ร่วมชี้แนวเขตอ่างห้วยทราย [13 มกราคม 2565]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ [12 มกราคม 2565]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2565 [4 มกราคม 2565]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่2 ตัดกิ่งไม้และเถาวัลย์ป้องกันมดเข้าทำรังหน้าสัมผัสแมคเนติกอัตโนมัติของสายดับและชุดขั่วชุดโคม ตามถนนสายท่าวัด-ชุมพล ม.4 [21 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนบ้านขามพัฒนา ม.9 และตรวจซ่อมชุุดควบคุมอัตโนมัติ บ้านชุมพล ม.4 [16 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคค้อใต้ ออกตัดกิ่งไม้ที่บังโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายนาสมบูรณ์-ขาม เพื่อให้ประชาชนสัญจรสะดวกในเวลากลางคืน [3 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ออกแซมไฟฟ้าสาธารณะถนนและระบบอัตโนมัติบ้านนาสมบูรณ์ ม.8 เพื่อให้ประชาชนสัญจรในเวลากลางคืนสะดวกปลอดภัย [30 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2654 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลค้อใต้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [23 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2654 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ บ้านท่าวัด ม.7 และบ้านนาสมบูรณ์ ม .8 [16 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
1 - 10 (ทั้งหมด 283 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793