info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ค้อใต้
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เชิญชวนชาวตำบลค้อใต้ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดโอกาสในการติดเชื้อแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 129
group สำนักงานปลัดอบต-ค้อใต้
(นางสาวพรรทิ ระหูภา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้
โทร : 087-2288182
(นางสาวพรรทิ ระหูภา)
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ค้อใต้
โทร : 087-2288182
(นางรวินท์นิภา ฉัตรวิไลลักษณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-7011757
(นางรวินท์นิภา ฉัตรวิไลลักษณ์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 088-7011757
(นางสาวอุไลวรรณ พันธุวงศา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 084-7280251
(นางสาวอุไลวรรณ พันธุวงศา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 084-7280251
(ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ต้นสวรรค์)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 093-3195171
(ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ต้นสวรรค์)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 093-3195171
(นายสมัคร ประชานันท์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 093-3200231
(นายสมัคร ประชานันท์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 093-3200231
(นางสาวกิตติพร อุบลครุฑ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-0847519
(นางสาวกิตติพร อุบลครุฑ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 093-0847519
(นายระพีพัฒน์ คำทะเนตร)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 062-5698548
(นายระพีพัฒน์ คำทะเนตร)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 062-5698548
(นายอาทร ทิพเนตร)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 084-7552122
(นายอาทร ทิพเนตร)
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 084-7552122
(นายชาติสยาม อินสาทร)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 093-4166282
(นายชาติสยาม อินสาทร)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 093-4166282
(นายอากาศ จันทะกิจ)
คนตกแต่งสวน
โทร : 088-7403345
(นายอากาศ จันทะกิจ)
คนตกแต่งสวน
โทร : 088-7403345
(นางลำปาง ศรีพันธ์)
นักการ-ภารโรง
โทร : 087-9541698
(นางลำปาง ศรีพันธ์)
นักการ-ภารโรง
โทร : 087-9541698
(นายวีระสิทธิ์ สีหาบรรดิษฐ์)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 083-3333565
(นายวีระสิทธิ์ สีหาบรรดิษฐ์)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 083-3333565
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793
(นางสุพัตรา ใบภักดี)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลค้อใต้
โทร : 081-8716793